Verhuur - accessoires - levelsystemen Verhuur - accessoires - levelsystemen HOME HOME VERHUUR VERHUUR ACCESSOIRES ACCESSOIRES LEVELSYSTEEM LEVELSYSTEEM VOORWAARDEN VOORWAARDEN LINKS LINKS CONTACT CONTACT NL NL FR FR

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Overeenkomst

Deze overeenkomst is bindend voor de huurders en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze huurvoorwaarden staat. Het in gebruik nemen van onze wagens impliceert de aanvaarding - zonder voorbehoud - van onze volledige verhuurvoorwaarden. Indien verschillende huurders zich samen verbinden zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van de huurovereenkomst.

Artikel 2: Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder moet een fotokopie voorleggen van een geldig rijbewijs en identiteitskaart of pasport. De minimumleeftijd voor het besturen van een motorhome is 23 jaar.

Artikel 3: Huurprijs

De huurprijs omvat:

 • De onder artikel 4 vernoemde verzekeringen
 • De terbeschikkingstelling van de motorhome met zijn toebehoren gedurende de huurperiode.
 • De onderweg noodzakelijke onderhoudsbeurten en/of reparaties van motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van Camper-Center. Gewone kasbonnen en facturen van niet erkende merkgarages worden niet aanvaard.

De huurprijs omvat NIET:

 • De verplichte annulatieverzekering
 • De meer verreden kilometers dan deze die afhankelijk van de huurperiode inbegrepen zijn.
 • Het verbruik van motorbrandstof, water, gas boven de twee flessen.
 • Schades, boetes en vergoedingen waarop de verhuurder ingevolge onderstaande artikels aanspraak kan maken.
 • De waarborg

Artikel 4: Verzekeringen 

De motorhome is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium voor brand, diefstal (onder voorwaarde dat de sleutels terug overhandigd worden) en eigen schade met een vrijstelling van 2,5% van de nieuwwaarde, per onderscheiden schadegeval. De huurder erkent kennis genomen te hebben van de respectievelijke verzekeringsvoorwaarden en bevestigt deze te zullen naleven.

Het is de huurder in ieder geval verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door bestuurders afraadt.

De huurder mag enkel reizen in landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart. Iedere motorhome is verzekerd voor het aantal personen zoals vermeld op de identificatiefiche, opgesteld door de technische keuring.

Tenzij schriftelijke toestemming van de verhuurder mag het voertuig niet bestuurd worden door huurders jonger dan 23 jaar of door andere personen dan de huurder.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in het bezit hebben van wapens, handel of vervoer van verdovende middelen of om welke andere reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden.

Uitgesloten van verzekering zijn:

 • beschadiging tijdens vervoer van de motorhome, het aan boord nemen of lossen
 • beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over slecht of niet bereidbare wegen.
 • Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
 • iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en ieder betaling door de betrokkene bij ongeval gedaan.

Artikel 5: Waarborg

De waarborg dient uiterlijk bij vertrek voldaan te zijn, cash of door storing op rekening van Camper-Center. Wanneer de waarborg niet betaald is, zal u ook niet mogen vertrekken.

De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort op rekening, uiterlijk 3 weken, nadat het voertuig in dezelfde staat werd terugbezorgd, desgevallend na aanrekening van de uit huidig contract voortvloeiende verbintenissen in hoofde van de huurder.

Ingeval van schade wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden en dit onder voorbehoud van later opgemerkte,al dan niet zichtbare schade. Deze vaststelling dient door de huurder binnen de acht dagen voor akkoord ondertekend terugbezorgd te worden aan Camper-Center.

Bij betwistingen m.b.t. defecten en beschadigingen van motorhomes, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten ervan wordt lastens de huurder een arbiter aangeduid die het geschil definitief en onherroepelijk beslecht. Deze arbiter is een erkend en onafhankelijk expertisebureau.

De waarborg of het saldo ervan wordt pas teruggestort nadat een akkoord wordt bereikt omtrent de kostprijs van de nodige herstellingen.

Artikel 6: Betaling

Bij reservatie dient de huurder onmiddellijk 50% van de huurprijs betalen en de overige 50% alsook de waarborg ten laatste 30 dagen voor vertrek. De huurder die weigert een annulatieverzekering te nemen of reeds een annulatieverzekering heeft bij een andere maatschappij en die toch deze huurovereenkomst onderbreekt zonder geldige reden, zijn volgende bepalingen van toepassing.

De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

 • Tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
 • Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom.
 • Tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.
 • Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom

Artikel 7: Gebruik

 • De huurder zal van de motorhome een normaal gebruik maken.
 • Het is ten strengste verboden dieren mee te nemen, te vervoeren of toe te laten tot de motorhome.
 • Het is verboden om te roken in de motorhome.
 • Het is verboden te frituren in de motorhome.
 • Het is verboden zelfklevers aan te brengen op of in de motorhome.
 • Het is de huurder verboden huisbrandolie (zgn. ‘rode diesel’) te gebruiken als brandstof voor de motorhome. Bij vertrek en terugkomst wordt de brandstoftank door huurder en verhuurder samen gecontroleerd. Voor elk misbruik, of vermoeden ervan, zullen de schoonmaak- en herstellingskosten door de huurder gedragen worden.
 • Het is de huurder verboden jerrycans of andere recipiënten met reservebrandstof of andere brandbare of ontplofbare stoffen mee te nemen of te vervoeren.
 • Huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelwater, oliepeil, enz. te controleren
 • Huurder dient er zorg voor te dragen dat bij elke lekke band, de kapotte band gerepareerd wordt .
 • Het is de huurder verboden de motorhome te gebruiken om te duwen of te slepen, deze onder te verhuren of te verpachten, te gebruiken voor betaald personen- of goederenvervoer, aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of andere wedstrijden.
 • Het gebruik van bagage- en fietsrekken is volledig voor risico van de huurder, dus ook voor alle mogelijke schade ten gevolge van het losraken van de bagage.

Artikel 8: Ongevallen, schade, overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij ongeval, schade of pech Camper-Center te verwittigen.

De huurder verplicht zich ertoe, bij verkeersongeval, altijd een proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke politie. In ieder geval, moet bij om het even welke aanrijding, het Europees aanrijdingformulier ingevuld worden. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou vereffend worden, wegens niet of niet-correct invullen van het aanrijdingformulier zal op de huurder verhaalbaar zijn.

Alle eventuele herstellingen dienen in een officieel erkend agentschap van het betreffende merk te worden uitgevoerd. Voor herstellingen meer dan € 75,00 dient de huurder eerst de verhuurder toestemming te vragen, tenzij telefonisch, tenzij per fax. De toestemming door de verhuurder zal per fax worden gegeven. Dit faxbericht is het enige bewijs van toestemming door de verhuurder. De vervangen onderdelen moeten steeds meegebracht worden, zodat ze kunnen worden onderzocht door de erkende merkagent in België of in voorkomend geval door de arbiter vermeld in artikel 4.

De huurder ontlast Camper-Center van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding ingeval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, lichamelijke letsels, enz. die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade.

Camper-Center is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel, kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, diesel, olie, enz.

Enkel de herstel- of slepingsfacturen die zijn opgemaakt op naam van Camper-Center komen voor terugbetaling in aanmerking en dit op voorwaarde dat blijkt dat de huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of gebeurtenissen die tot de facturatie aanleiding gegeven heeft.

Volgens de Europese wetgeving moet de factuur opgemaakt zijn: exclusief BTW voor goederen en inclusief BTW voor de geleverde prestaties.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen (parkeer-, snelheidsboetes, overladen rijden, ...). In geen geval kan de verhuurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9: Brandstofverbruik

Het verbruik van de brandstof is ten laste van de huurder.De motorhomes worden afgeleverd met een volle dieseltank en dienen dus ook zo teruggebracht te worden.

Artikel 10: Afhalen en terugbezorgen

De motorhome wordt aan de huurder afgegeven in perfecte toestand zowel wat het koetswerk, de motor, de mechanische onderdelen als de binnenruimte en de bekleding betreft, zonder uiterlijke zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld.

De huurder neemt de motorhome in gereinigde toestand met volle watertank, brandstoftank en lege toilet- en waterreservoir en dient hem in deze toestand terug te brengen. De brandstof moet voldoen aan de Wettelijke Bepalingen van het wegverkeer. Het koetswerk mag enkel gewassen worden met zeepwater zonder detergenten en met een zachte spons. Niet-navolging van deze wasinstructies geeft onvermijdelijk aanleiding tot krassen en kleurafwijkingen in het koetswerk.

Indien de motorhome niet behoorlijk gereinigd wordt, is de verhuurder gerechtigd reinigingskosten aan te rekenen.

 • vuilwatertank niet leeggemaakt: € 25,00
 • toiletcassette niet leeggemaakt: € 15,00
 • binnenzijde niet schoongemaakt: € 60,00
 • ontgeuren: € 50,00
 • buitenzijde niet schoongemaakt: € 60,00
 • Dieptereiniging interieur: € 100,00

De huurder brengt de motorhome steeds terug op de plaats van afhaling.

Eerder terugbrengen van de motorhome geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huur, ook niet gedeeltelijk.

Bij laattijdige weergave dient Camper-Center onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Niet verwittigen, zal leiden tot aangifte van diefstal of verdwijning, onverminderd de schadebedingen.

Later terugbrengen van de motorhome, om welke reden ook, overmacht inbegrepen zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding € 25,00 per uur wegens genotsderving, onverminderd het recht van de verhuurder om zijn overige schuldposten te verhalen lastens de huurder.

Artikel 11: Overmacht

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bv. ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terug betaald worden. In ieder geval zal de verhuurder de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardig voertuig trachten ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of reductie. Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom terugbetaald worden en de huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit
aansprakelijk kan gesteld worden voor welke kosten of schadevergoeding ook.

Artikel 12: Ontbinding

Ingeval van faillissement, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, onbekwaamverklaring, strafrechterlijk
voor- of hechtenis, ontbinding of vereffening van de venootschap-huurder, bewarend of uitvoerend beslagop de
motorhome, opvordering door de overheid of het niet-naleven van een van de verplichtingen, geeft aanleiding tot
de van rechtswege ontbinding van de huidige overeenkomst zodat de verhuurder zich terug in het bezit mag stellen
van de motorhome op kosten van de huurder zonder dat een vonnis of overheidsbeslissing vereist is. De huurder
geeft daartoe onherroepelijk machtiging aan Camper-Center, diens aangestelde of afgevaardigde zich toegang te
verschaffen tot de gebouwen, terreinen en plaatsen, eigendom, in huur of in gebruik van of door de
huurder. De huurder ontzegt zich een retentierecht op de motorhome in te roepen tegen de verhuurder.

Artikel 13: Betwistingen

Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar
de zetel van Camper-Center is gevestigd bevoegd.